Hallitustyö

 

Hallitus - kehityksen vauhdittaja

 

Panostamme pk-yritysten hallitustyöskentelyyn

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry pyrkii edistämään ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista hallitustyöskentelyä ensisijaisesti pohjoissuomalaisissa pk-yrityksissä. Yhdistys vastaa yritysten tarpeisiin ja tarjoaa asiantuntijoita ja kokeneita henkilöitä alueen pk-yritysten hallituksiin sekä pitää ajan tasalla ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa.

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:n jäsenkunta muodostuu pohjoissuomalaisista HHJ -tutkinnon suorittaneista sekä eräistä muista yritysten hallituksissa toimivista kokeneista liikkeenjohdon osaajista.

Yrittäjä, käänny luottamuksella puoleemme!

Pk–yrityksen ja yrittäjän johtamishaasteet

Pk-yrittäjän tärkeimpiä tavoitteita on kasvattaa yrityksensä arvoa. Tämä tähtäimessään hän joutuu arvioimaan tulevaisuutta käytettävissään olevan tiedon perusteella. Ilman asiantuntevaa hallitusta pk–yrittäjä joutuu pohtimaan yksin yrityksensä kannalta strategisia päätöksiä, kuten liiketoiminnan laajentamista, viennin aloittamista, omistuspohjan laajentamista, rahoituksen järjestämistä, sukupolven vaihdosta tai yrityksen myyntiä.

Tulevaisuuden haasteita punnitessaan pk–yrityksen omistajan mielessä liikkuu muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Onko päätöksiä tehtäessä saatu riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista ja niihin sisältyvistä riskeistä?
  • Voiko käytettyjen ulkopuolisten asiantuntijoiden ja konsulttien osaamiseen luottaa ja mikä on näiden kantama vastuu päätöksistä?
  • Löytyykö aina tilanteen vaatiessa riittävää asiantuntemusta yrityksen ulkopuolelta?
  • Voisiko jollakin tavalla varmistaa asiantuntijoiden lojaalisuuden ja vastuun?
  • Kannattaisiko nimittää yrityksen hallitukseen henkilöitä, joiden kokemus ja asiantuntemus laajentavat yrityksen johtamisen voimavaroja?

Tehokkaan hallituksen merkitys pk–yritykselle

Parhaimmillaan tehokkaan hallituksen anti pk-yritykselle on

  • tukea johtoa strategisissa valinnoissa sekä päättää omistajapolitiikkaa tukevasta päämäärästä ja siihen johtavasta strategiasta.
  • kantaa vastuu siitä, että yrityksen toiminta kaikilta osin kulkee valittuun suuntaan
  • tarjota asiantuntemusta yrityksen kohdatessa keskeisiä muutostilanteita kuten toiminnan laajentuminen, kansainvälistyminen, omistuspohjan muutokset, sukupolvenvaihdokset, yritysostot, liittoutumiset
  • kun omistaja on valinnut hallitukseen sellaisia henkilöitä, joiden kokemus sekä osaaminen monipuolistavat hallituksen kyvyn arvioida yrityksen tulevaisuuden muutostekijöitä ja niiden mukanaan tuomia uhkia, mahdollisuuksia, rajoitteita ja riskejä
  • kun hallitus on mahdollisimman monimuotoinen eli hallituksen jäsenillä on erilaista osaamista, he ovat eri ikäisiä, eri sukupuolta, erilaisia persoonia sekä tyyppejä ja heillä on eri rooleja

Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja siten parantaa merkittävästi sen kilpailukykyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

"Jos yrityksellä menee hyvin, kiitä johtoa. Jos heikosti, vaihda hallitusta."

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

 

Osakeyhtiössä omistajat käyttävät suurinta valtaa yhtiökokouksen kautta. Siellä valitaan myös hallitus, joka pitää korkeinta valtaa yhtiökokousten välillä. Hallitus valitsee ja nimittää toimitusjohtajan, päättää strategiasta, vastaa sisäisen hallinnoinnin valvomisesta, raportoi siitä yhtiön omistajille ja tarpeen tullen myös edustaa yhtiötä.

 

Pk-sektorilla yhtiön hallitus on ylivoimaisesti heikoimmin hyödynnetty voimavara. Käytännössä vain kolmasosalla pk-yrityksistä hallitustyöskentely on ammattimaista ja hallituksessa on ulkoisia, riippumattomia jäseniä. 

 

Nämä ulkopuoliset, omistajaperheeseen tai yrityksen johtoon kuulumattomat asiantuntijat saattavat tuoda ratkaisevan lisän yhtiön strategiseen suunnitteluun. Ulkopuolisina jäseninä he seuraavat yhtiön toimintaa hieman etäältä ja siitä syystä kykenevät tuomaan uusia näkemyksiä ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja olemassa oleviin prosesseihin ja totuttuihin toimintamalleihin.

 

Toimivaan hallitukseen kaivataan tilanteen mukaan generalisteja tai spesialisteja, mutta ennen kaikkea laajaa näkemystä ja uskallusta kyseenalaistaa tai jopa muuttaa yrityksen strategiaa kannattavampaan tai järkevämpään suuntaan.

 

Hallituksen jäsenen vastuut ja velvollisuudet ovat huomattavia. Tästä syystä hallitustyöskentelyyn on paneuduttava ja omat vastuut ja velvoitteet on syytä tiedostaa.               


 

 

Olemme kumppani niille pk-yrityksille sekä yrittäjille, jotka haluavat kasvaa ja menestyä. Me uskomme, että panostamalla hyvään tiimiin eli osaaviin ihmisiin sekä ammattimaiseen hallitukseen, voi menestyksen saavuttaa. Osaava hallitus - viisaampia päätöksiä.